SKSEL A

the movement has started…

Հարավային Պողոտա/Southern Avenue

hush_vs.jpg

Մարտի 25ին 13:00

Կոմիտասի արձանի մոտ

ՍԿՍԵԼ Ա !!! 

March 25, 13:00 
Komitas statue

SKSELA !!!

March 23, 2007 Posted by | Uncategorized | 2 Comments

SKSELA on YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=okPTQuyQ5gU

Action on YouTube 🙂 Enjoy !

sksela

March 21, 2007 Posted by | actions | Leave a comment

tertel.jpg

Ուզում ես իմանալ ինչն ա սկսել,
Արի թերթ կարդա…

March 18 at 13:00 – Komitasi statue !!!

Don’t be late, as it has started !!!

March 14, 2007 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Sksela contacts

 եթե ուզում ես փոփոխութուններ,

 եթե ուզում ես  մասնակցել,

 եթե ուզում ես միանալ,

գրիր մեզ ՝ sksela@gmail.com

***

if you want to change things,

if you want to take part in our actions,

if you want to join us,

email us: sksela@gmail.com

March 9, 2007 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

կես կատակ photos:)

dsc_8786.jpg

dsc_9010.jpg

more photos here:

http://s81.photobucket.com/albums/j230/mkdotam/070304cuycahandes/th_DSC_8786.jpg

March 9, 2007 Posted by | Uncategorized | 1 Comment

Կես կատակ կես լուրջ ցուՅցահանդես

  Kes katak

04 մարտի. 13:00 Կոմիտասի արձանի մոտ

Ձեր մասնակցությունը անչափ էական է

– – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – — – – – – — – – – – – – – – – – — – – – – — – – – – – ->>>>> 

*շարունակություն ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ

barekendan_poster_.JPG 

http://barekendan.tripod.com

February 28, 2007 Posted by | actions | Leave a comment